Nieuwe factureringsregels ingaande 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe wettelijke eisen voor het factureren en opstellen van een factuur. Met de nieuwe regelgeving wordt vooral beoogd de regels op het terrein van de btw-factuur te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te harmoniseren.

Het gaat onder andere om de aanpassing van de regels over:

 1. Het uitreiken van facturen
  Om bij grensoverschrijdende transacties te bepalen van welke EU-lidstaat de presterende ondernemer de factureringsregels moet toepassen.
 2. Volledige en vereenvoudigde facturen. In bepaalde gevallen, waarin de kans op fraude minder groot is, kan een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt. Op deze factuur hoeft u veel minder gegevens te vermelden dan op de volledige factuur. U mag bijvoorbeeld een vereenvoudigde factuur uitreiken als het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100.
 3. Periodieke facturen en de inhoud en het bewaren van facturen

 Nieuwe factuurvereisten:

 1. De datum waarop u de factuur uitreikt.
 2. Opeenvolgend factuurnummer (u mag meerdere reeksen hanteren).
 3. Btw-identificatienummer van de leverancier / dienstverrichter.
 4. Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht.
 5. Naw-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer.
 6. De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan
 7. De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden.
 8. De maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetalingkortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.
 9. Het toegepaste btw-tarief.
 10. Het te betalen btw-bedrag.
 11. Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter dient u op de factuur te vermelden: “factuur uitgereikt door de afnemer”.
 12. Indien van toepassing: een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
 13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de vermelding “btw verlegd” opgenomen worden.
 14. Betreft de verkoop een vervoermiddel, dan dienen de gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) te worden opgenomen.
 15. Indien van toepassing de vermelding “Bijzondere regeling reisbureaus”
 16. Indien van toepassing de vermelding: “Bijzondere regeling -gebruikte goederen”, “Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen”, “Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”
 17. Indien van toepassing de naw-gegevens en het btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger

Belangrijk:

Deze nieuwe regels moeten correct worden toegepast, want bij onjuiste  facturering kan u een boete door de belastingdienst worden opgelegd van maximaal € 4.920,–.